تاریخ ایران از آغاز تا امروز

نویسنده :نگین رعنایی
تاریخ:شنبه 1 فروردین 1394-08:25 ب.ظ

تاریخ ایران از آغاز تا امروز

خلاصه ای درباره تاریخ ایران از آغاز تا امروز
 

 

در دیدار یکی مستشرقین از موزه گلستان ، نظر او متوجه فرشهائی شد که در زیر پا گسترده شده بود ، مدتی به آنها خیره نگریست و گفت : (( عجیب است در موزه های تمام کشورهای جهان سر را باید بالا گرفت و اشیائی را که بدیوار نصب شده و یا در قفسه ها چیده اند را

ملاحظه کرد ، در ایران باید زمین را نگریست ))

http://ariapars.persiangig.com/parseh/tlj4.jpeg

خلاصه ای درباره تاریخ ایران از آغاز تا امروز

حدود ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد ، ساکنان این خطه در جوامع کوچک گرد آمده و معیشت خود را بر پایه کشاورزی بنا نهاده و تا حدودی شروع به داد و ستد دست ساخته های خود با یکدیگر نمودند.

اقامتگاه ایرانیان قدیم عمدتاً شمال غربی رو به دریاچه ارومیه و دریای خزر ـ رو به مرکز و جنوب غربی در دامنه شرقی سلسله جبال زاگرس ـ تپه سیلک ( نزدیکی کاشان ) جنوب شرقی خطه فارس ـ بخشی از جلگه جنوب شرقی بین النهرین ـ جنوب غربی ایران شامل لرستان و خوزستان کنونی و شوش باستان بوده و نخستین اقوام ساکن جنوب غربی ایران بنام عیلامیان بسیار سختکوش بودن دولت نیرومند عیلام از حدود ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد تا سده هفتم قبل ازمیلاد روی کار بود که با تهاجم آشوریان به سر کردگی آشور بانیپال از عرصه روزگار محو شد .

مهاجمان شرقی و غربی و شمالی امپراتوری عیلام که در پی کسب قدرت بودند مانند : سومریان ، اکدیان ، کاسیان ، هوریان ، متیانیان ، کیمریان و سکایان و نیز در ادامه گردش هزاره اول قبل از میلاد ، مادها و پارسیان نیز از ماورای قفقاز و معابر غربی دریای خزر به سرزمین ایران روی آوردند و وارد همان عرصه کارزار شدند . هر دو قوم پارس و ماد در رابطه صلح دوستانه یا جنگ طلبانه ای میان دولتهای عیلام و بابل و آشور مشارکت داشته اند بطوریکه مادها با وارد کردن شکست نهائی بر آشور و انهدام نینوا در سال ۶۱۲ قبل از میلاد از آ ن پیکارها پیروز بیرون آمدند.

 

http://titre1.ir/files/fa/news/1393/2/22/132522_279.jpg

کوروش به تأسیس امپراتوری بزرگ هخامنشی توفیق یافت که گستره اش تقریباً به مرزهای سراسر دنیای متمدن آن زمان محدود می گشت وی به کیش زرتشی معتقد بود و مدار کشورداری اش بر سه اصل استوار بود :

۱ـ غمخواری مردمان

۲ـ کارائی سازمانهای دولتی

۳ـ پشتیبانی تجارت

 

این روش باز نمائی از شوکت شاهانه در بناهای پایتختش شوش با وجود پیشه وران و مصالح برگزیده سراسر امپراتوری به اجرا در آمد و تجمل دربارهای عیلامیان و بابلیان و آشوریان در دستگاه دولت هخامنشی تقلید و تکمیل شد .

( جاده های شاهی بر قرار شد ـ قوانین تدوین گردید مالیات به میزان سنجیده و رسمی وضع گردید . اوزان و پیمانه ها یکسان سازی و استاندارد گردید و مسئولیت و شرح وظایف برای هر یک از مقامات دیوانی و لشکری تعیین شد ) . قدرت متمرکز در وجود شخصی پادشاه بود که بخشی از این مسئولیت را به ساتراپها یا والیان منتصب از جانب خود می سپرد .

اما عظمت این امپراتوری بتدریج و بر اثر ستمگری جانشینان به پوسیدگی گرائید. اسکندر بر عرصه تاریخ تابیدن گرفت و طی یک سلسله پیکار های طاقت فرسا دولت پارسیان را از پا در آورده و قبل از استقرار نظام کشور داری مورد نظرش در سال ۳۲۳ قبل از میلاد دیده از جهان فرو بست و میراث هخامنشیان به تاراج رفت .

 

در ۲۵۰ سال قبل از میلاد ، دولتهای تازه ای در آسیای صغیر ( آنا تولیا ) شکل گرفتند . در مصر سلسله بطلمیوسیان ( از اصل یونانی ) روی کار آمدند . در بلخ کوشانیان به قدرت رسیدند و در ایران نیز اقوامی که از استپ های شمال شرقی خراسان کوچ کرده بودند یا پارتیان یا پارتها متدرجاً به سوی مرکز ایران پیشروی کرده و سرانجام سلوکیان را از مرزهای غربی کشور بیرون راندند و با نام سلسله اشکانیان در سال ۲۳۸ قبل از میلاد بر تخت پادشاهی ایران نشستند . اشکانیان تیره ای از نژاد آریائی بودند که نزدیک به پانصد سال تا سال ۲۲۶ میلادی بر سراسر ایران حکم راندند .اشکانیان یا پارتیان بیشتراز هخامنشیان مرد عمل و کمتر اهل خودنمائی بودند و کمتر اندیشه شوکت و انحصار طلبی در سر داشتند و کشور داری شان با سبکباری بیشتری برگزار می شد . ایشان تجارت را ترویج می کردند و جاده ابریشم از مرکز چین به مغرب زمین برای آنها منبع درآمد کلانی بود ، کشاورزی در مرتبه ای پیشرفته قرار داشت .

درباریان حکومت پنج قرنی ، سلسله اشکانی که در اثر پیکارهای پیاپی با مهاجمان ارمنی و سکائی از سمت شمال غربی و منازعات میان خودی ها دچار ضعف شده بود ، مورد تهدید امیرنشین پارس قرار گرفت که مردمانش دعوی پاسداری پرستشگاه ((آناهیتا )) یا الاهه آب در کیش زرتشت را به سر داشتند در سال ۲۲۴ میلادی اردشیر اول بر اردوان پنجم پادشاه اشکانی چیره شد و بساط دولتش را از میان برچید . جد اردشیر ساسان نام داشت و نام این سلسله برگرفته از این نام ساسانیان نامیده شد .

ساسانیان اساس کشور داری خود را بار دیگر بر تمرکز قدرت در دست شخص پادشاه گذاردند و شوکت و حشمت مقام سلطنت را مصرانه مورد تأکید قرار دادند و نیز دین رسمی و دولتی را برای عموم اجباری ساختند و طبقه ای از روحانیان بلند مرتبه یا موبدان را به پاسداری از آن گماشتند . بدین ترتیب جامعه به طبقاتی کاملاً متفاوت و متمایز تقسیم شد و اداره امور کشور بر اساس سلسله مراتب مشاغل شکل گرفت .

http://asrefars.ir/files/fa/news/1392/1/8/593_183.jpg

در زمان شکـست والرین امپـراتور روم از شـاپور اول پسر اردشیر در سال ۲۶۰ میلادی ، قدرت دولت ساسانی شکست ناپذیرشناخته شد.

شاپور دوم و شاپور اول و خسرو اول ملقب به انوشیروان ( بمعنای صاحب روح جاویدان ) و خسرو دوم ملقب به پرویز همگی از پادشاهان سلسله ساسانی بودند . با توجه به خستگی مردم از جنگ و آزرده از اختلاف طبقاتی شدید و بردگی ، ایرانیان مغلوب اعرابی شدند که متکی به دین اسلام و ایمان راسخ بودند . بدین لحاظ مردم ایران برای برخورداری از رهائی وعده داده شده در آیات قرآن و گفته های مهاجمان ، مسلمانی را با آغوش باز پذیرفتند اسلام موفق به نفوذ ایمان به خدا ، در دلهای ایرانیان گردید و در آداب زندگی مردمان تحولی برانگیخت . نژاد اعراب بطور تصادفی به پیروزی نرسیدند بلکه مغز سازمان اداری در دولت ساسانی پوسیده شد و ناچار پکید . دیوانیان با تحمیل مالیات سنگین و انواع ستمگری ، قانونمندی و حرمت گذاشتن بر حقوق عامه را بر باد فنا دادند . چند سده بعد داستان شیرین کاری شگفت انگیز بهرام گور در شکارگاه ـ رهنمودهای بخردانه انوشیروان در امور مردم داری و خود باختگی های شاه خسرو در عرصه عشق ، الهام بخش شاعری بزرگ چون فردوسی شد. ( قرن دهم میلادی )

آل بویه یا دیلمیان ( ۹۳۲ تا ۱۰۵۶ ) مستقل از مرکز خلافت در بغداد با توکل به نیروی نظامی از خاستگاهشان در جنوب کوههای البرز بپا خاسته و تا سراسر غرب ایران همدان و اصفهان و فارس و حتی میانرودان حکومت خود را گسترش دادند تا جائی که در اندک زمانی مرکز خلافت بغداد را به اشغال خود در آوردند و بدون جنگ حرمت به مقام خلیفه بغداد را ترک کردند . خلیفه مستکفی به هر یک از سه برادران دیلمی که فرماندهی سپاهیان پیروز را بر عهده داشتند لقبی اعطا کرد . جانشین بعدی که ملقب به عضدالدوله شده بود آداب شاهان قدیم ایران را احیاء کرد و با عنوان شاهنشاه سکه زد .

نهضت سرپیچی از فرمان خلیفه و بدست آوردن استقلال محلی به اوج خود رسید بطوریکه ترکان ساکن نواحی شمال شرقی خراسان که در خدمت امیران محلی بودند ، زمام امور را به دست گرفتند .

http://asrefars.ir/files/fa/news/1392/1/8/589_699.jpg

کلمات کلیدی :

تاریخ ایرانی تبدیل تاریخ ,تاریخ ایرانیان,تاریخ ایرانی به میلادی,تاریخ ایرانیان تبدیل تاریخ در این روز,تاریخ ایرانی تبدیل شمسی ولنتاین,تاریخ ایرانی امروز تبدیل تاریخ ویژگی‌های منحصر به فرد تقویم ایرانی ,تبدیل تاریخ ایرانی به میلادی, تبدیل تاریخ 94 تاریخ تبدیل تاریخ شمسی ایرانیان,تاریخ ایرانیان دانلود تبدیل تاریخ میلادی به شمسی ,تاریخ اقوام ایرانی فرمول تبدیل تاریخ ,تاریخ ایران تبدیل تاریخ باستان,تاریخ ایران تبدیل تاریخ میلادی به شمسی باستان pdf,تاریخ ایران باستان تبدیل تاریخ ,تاریخ ایران باستان عکس,تاریخ ایران باستان هخامنشیان,تاریخ ایران باستان+ تبدیل تاریخ دانلود,تاریخ ایران تبدیل تاریخ باستان pdf,تاریخ تبدیل تاریخ میلادی به شمسی ایران باستان ,تاریخ ایران فرمول تبدیل تاریخ هجری قمری به تاریخ هجری شمسی باستان,تاریخ ایران  باستان نوشته ,تاریخ ایران بعد از اسلام تبدیل تاریخ میلادی به شمسی ,تاریخ ایران بعد از اسلام تبدیل شمسی به میلادی ,تاریخ ایران بعد تبدیل تاریخ از اسلام ,تاریخ ایران تبدیل تاریخ میلادی به شمسی بعد از اسلام  pdf,تاریخ ایران بعد از اسلام تبدیل تاریخ میلادی به شمسی ,تاریخ ایران بعد از اسلام pdf,تاریخ ایران بعد از اسلام دانلود,کتاب های تاریخ ایران بعد از اسلام,تاریخ ایران امه ایران تاریخ امروز,تاریخ قمری امروز ایران,روزنامه ایران تاریخ امروز,تاریخ دقیق

 

 

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات