تبلیغات
نخ و سوزن - تاریخ ایران از آغاز تا امروز

تاریخ ایران از آغاز تا امروز

نویسنده :نگین رعنایی
تاریخ:شنبه 1 فروردین 1394-07:25 ب.ظ

تاریخ ایران از آغاز تا امروز

خلاصه ای درباره تاریخ ایران از آغاز تا امروز
 

 

در دیدار یکی مستشرقین از موزه گلستان ، نظر او متوجه فرشهائی شد که در زیر پا گسترده شده بود ، مدتی به آنها خیره نگریست و گفت : (( عجیب است در موزه های تمام کشورهای جهان سر را باید بالا گرفت و اشیائی را که بدیوار نصب شده و یا در قفسه ها چیده اند را

ملاحظه کرد ، در ایران باید زمین را نگریست ))

http://ariapars.persiangig.com/parseh/tlj4.jpeg

خلاصه ای درباره تاریخ ایران از آغاز تا امروز

حدود ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد ، ساکنان این خطه در جوامع کوچک گرد آمده و معیشت خود را بر پایه کشاورزی بنا نهاده و تا حدودی شروع به داد و ستد دست ساخته های خود با یکدیگر نمودند.

اقامتگاه ایرانیان قدیم عمدتاً شمال غربی رو به دریاچه ارومیه و دریای خزر ـ رو به مرکز و جنوب غربی در دامنه شرقی سلسله جبال زاگرس ـ تپه سیلک ( نزدیکی کاشان ) جنوب شرقی خطه فارس ـ بخشی از جلگه جنوب شرقی بین النهرین ـ جنوب غربی ایران شامل لرستان و خوزستان کنونی و شوش باستان بوده و نخستین اقوام ساکن جنوب غربی ایران بنام عیلامیان بسیار سختکوش بودن دولت نیرومند عیلام از حدود ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد تا سده هفتم قبل ازمیلاد روی کار بود که با تهاجم آشوریان به سر کردگی آشور بانیپال از عرصه روزگار محو شد .

مهاجمان شرقی و غربی و شمالی امپراتوری عیلام که در پی کسب قدرت بودند مانند : سومریان ، اکدیان ، کاسیان ، هوریان ، متیانیان ، کیمریان و سکایان و نیز در ادامه گردش هزاره اول قبل از میلاد ، مادها و پارسیان نیز از ماورای قفقاز و معابر غربی دریای خزر به سرزمین ایران روی آوردند و وارد همان عرصه کارزار شدند . هر دو قوم پارس و ماد در رابطه صلح دوستانه یا جنگ طلبانه ای میان دولتهای عیلام و بابل و آشور مشارکت داشته اند بطوریکه مادها با وارد کردن شکست نهائی بر آشور و انهدام نینوا در سال ۶۱۲ قبل از میلاد از آ ن پیکارها پیروز بیرون آمدند.

 

http://titre1.ir/files/fa/news/1393/2/22/132522_279.jpg

کوروش به تأسیس امپراتوری بزرگ هخامنشی توفیق یافت که گستره اش تقریباً به مرزهای سراسر دنیای متمدن آن زمان محدود می گشت وی به کیش زرتشی معتقد بود و مدار کشورداری اش بر سه اصل استوار بود :

۱ـ غمخواری مردمان

۲ـ کارائی سازمانهای دولتی

۳ـ پشتیبانی تجارت

 

این روش باز نمائی از شوکت شاهانه در بناهای پایتختش شوش با وجود پیشه وران و مصالح برگزیده سراسر امپراتوری به اجرا در آمد و تجمل دربارهای عیلامیان و بابلیان و آشوریان در دستگاه دولت هخامنشی تقلید و تکمیل شد .

( جاده های شاهی بر قرار شد ـ قوانین تدوین گردید مالیات به میزان سنجیده و رسمی وضع گردید . اوزان و پیمانه ها یکسان سازی و استاندارد گردید و مسئولیت و شرح وظایف برای هر یک از مقامات دیوانی و لشکری تعیین شد ) . قدرت متمرکز در وجود شخصی پادشاه بود که بخشی از این مسئولیت را به ساتراپها یا والیان منتصب از جانب خود می سپرد .

اما عظمت این امپراتوری بتدریج و بر اثر ستمگری جانشینان به پوسیدگی گرائید. اسکندر بر عرصه تاریخ تابیدن گرفت و طی یک سلسله پیکار های طاقت فرسا دولت پارسیان را از پا در آورده و قبل از استقرار نظام کشور داری مورد نظرش در سال ۳۲۳ قبل از میلاد دیده از جهان فرو بست و میراث هخامنشیان به تاراج رفت .

 

در ۲۵۰ سال قبل از میلاد ، دولتهای تازه ای در آسیای صغیر ( آنا تولیا ) شکل گرفتند . در مصر سلسله بطلمیوسیان ( از اصل یونانی ) روی کار آمدند . در بلخ کوشانیان به قدرت رسیدند و در ایران نیز اقوامی که از استپ های شمال شرقی خراسان کوچ کرده بودند یا پارتیان یا پارتها متدرجاً به سوی مرکز ایران پیشروی کرده و سرانجام سلوکیان را از مرزهای غربی کشور بیرون راندند و با نام سلسله اشکانیان در سال ۲۳۸ قبل از میلاد بر تخت پادشاهی ایران نشستند . اشکانیان تیره ای از نژاد آریائی بودند که نزدیک به پانصد سال تا سال ۲۲۶ میلادی بر سراسر ایران حکم راندند .اشکانیان یا پارتیان بیشتراز هخامنشیان مرد عمل و کمتر اهل خودنمائی بودند و کمتر اندیشه شوکت و انحصار طلبی در سر داشتند و کشور داری شان با سبکباری بیشتری برگزار می شد . ایشان تجارت را ترویج می کردند و جاده ابریشم از مرکز چین به مغرب زمین برای آنها منبع درآمد کلانی بود ، کشاورزی در مرتبه ای پیشرفته قرار داشت .

درباریان حکومت پنج قرنی ، سلسله اشکانی که در اثر پیکارهای پیاپی با مهاجمان ارمنی و سکائی از سمت شمال غربی و منازعات میان خودی ها دچار ضعف شده بود ، مورد تهدید امیرنشین پارس قرار گرفت که مردمانش دعوی پاسداری پرستشگاه ((آناهیتا )) یا الاهه آب در کیش زرتشت را به سر داشتند در سال ۲۲۴ میلادی اردشیر اول بر اردوان پنجم پادشاه اشکانی چیره شد و بساط دولتش را از میان برچید . جد اردشیر ساسان نام داشت و نام این سلسله برگرفته از این نام ساسانیان نامیده شد .

ساسانیان اساس کشور داری خود را بار دیگر بر تمرکز قدرت در دست شخص پادشاه گذاردند و شوکت و حشمت مقام سلطنت را مصرانه مورد تأکید قرار دادند و نیز دین رسمی و دولتی را برای عموم اجباری ساختند و طبقه ای از روحانیان بلند مرتبه یا موبدان را به پاسداری از آن گماشتند . بدین ترتیب جامعه به طبقاتی کاملاً متفاوت و متمایز تقسیم شد و اداره امور کشور بر اساس سلسله مراتب مشاغل شکل گرفت .

http://asrefars.ir/files/fa/news/1392/1/8/593_183.jpg

در زمان شکـست والرین امپـراتور روم از شـاپور اول پسر اردشیر در سال ۲۶۰ میلادی ، قدرت دولت ساسانی شکست ناپذیرشناخته شد.

شاپور دوم و شاپور اول و خسرو اول ملقب به انوشیروان ( بمعنای صاحب روح جاویدان ) و خسرو دوم ملقب به پرویز همگی از پادشاهان سلسله ساسانی بودند . با توجه به خستگی مردم از جنگ و آزرده از اختلاف طبقاتی شدید و بردگی ، ایرانیان مغلوب اعرابی شدند که متکی به دین اسلام و ایمان راسخ بودند . بدین لحاظ مردم ایران برای برخورداری از رهائی وعده داده شده در آیات قرآن و گفته های مهاجمان ، مسلمانی را با آغوش باز پذیرفتند اسلام موفق به نفوذ ایمان به خدا ، در دلهای ایرانیان گردید و در آداب زندگی مردمان تحولی برانگیخت . نژاد اعراب بطور تصادفی به پیروزی نرسیدند بلکه مغز سازمان اداری در دولت ساسانی پوسیده شد و ناچار پکید . دیوانیان با تحمیل مالیات سنگین و انواع ستمگری ، قانونمندی و حرمت گذاشتن بر حقوق عامه را بر باد فنا دادند . چند سده بعد داستان شیرین کاری شگفت انگیز بهرام گور در شکارگاه ـ رهنمودهای بخردانه انوشیروان در امور مردم داری و خود باختگی های شاه خسرو در عرصه عشق ، الهام بخش شاعری بزرگ چون فردوسی شد. ( قرن دهم میلادی )

آل بویه یا دیلمیان ( ۹۳۲ تا ۱۰۵۶ ) مستقل از مرکز خلافت در بغداد با توکل به نیروی نظامی از خاستگاهشان در جنوب کوههای البرز بپا خاسته و تا سراسر غرب ایران همدان و اصفهان و فارس و حتی میانرودان حکومت خود را گسترش دادند تا جائی که در اندک زمانی مرکز خلافت بغداد را به اشغال خود در آوردند و بدون جنگ حرمت به مقام خلیفه بغداد را ترک کردند . خلیفه مستکفی به هر یک از سه برادران دیلمی که فرماندهی سپاهیان پیروز را بر عهده داشتند لقبی اعطا کرد . جانشین بعدی که ملقب به عضدالدوله شده بود آداب شاهان قدیم ایران را احیاء کرد و با عنوان شاهنشاه سکه زد .

نهضت سرپیچی از فرمان خلیفه و بدست آوردن استقلال محلی به اوج خود رسید بطوریکه ترکان ساکن نواحی شمال شرقی خراسان که در خدمت امیران محلی بودند ، زمام امور را به دست گرفتند .

http://asrefars.ir/files/fa/news/1392/1/8/589_699.jpg

کلمات کلیدی :

تاریخ ایرانی تبدیل تاریخ ,تاریخ ایرانیان,تاریخ ایرانی به میلادی,تاریخ ایرانیان تبدیل تاریخ در این روز,تاریخ ایرانی تبدیل شمسی ولنتاین,تاریخ ایرانی امروز تبدیل تاریخ ویژگی‌های منحصر به فرد تقویم ایرانی ,تبدیل تاریخ ایرانی به میلادی, تبدیل تاریخ 94 تاریخ تبدیل تاریخ شمسی ایرانیان,تاریخ ایرانیان دانلود تبدیل تاریخ میلادی به شمسی ,تاریخ اقوام ایرانی فرمول تبدیل تاریخ ,تاریخ ایران تبدیل تاریخ باستان,تاریخ ایران تبدیل تاریخ میلادی به شمسی باستان pdf,تاریخ ایران باستان تبدیل تاریخ ,تاریخ ایران باستان عکس,تاریخ ایران باستان هخامنشیان,تاریخ ایران باستان+ تبدیل تاریخ دانلود,تاریخ ایران تبدیل تاریخ باستان pdf,تاریخ تبدیل تاریخ میلادی به شمسی ایران باستان ,تاریخ ایران فرمول تبدیل تاریخ هجری قمری به تاریخ هجری شمسی باستان,تاریخ ایران  باستان نوشته ,تاریخ ایران بعد از اسلام تبدیل تاریخ میلادی به شمسی ,تاریخ ایران بعد از اسلام تبدیل شمسی به میلادی ,تاریخ ایران بعد تبدیل تاریخ از اسلام ,تاریخ ایران تبدیل تاریخ میلادی به شمسی بعد از اسلام  pdf,تاریخ ایران بعد از اسلام تبدیل تاریخ میلادی به شمسی ,تاریخ ایران بعد از اسلام pdf,تاریخ ایران بعد از اسلام دانلود,کتاب های تاریخ ایران بعد از اسلام,تاریخ ایران امه ایران تاریخ امروز,تاریخ قمری امروز ایران,روزنامه ایران تاریخ امروز,تاریخ دقیق

 

 

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
free livejasmin hack
جمعه 4 اسفند 1396 06:20 ق.ظ
این نوشتار ایده ای را برای بینندگان جدید ارائه می دهد
از وبلاگ نویسی، که در واقع چگونگی اجرای یک وبلاگ است.
kingdoms lords hack
دوشنبه 2 بهمن 1396 08:28 ب.ظ
آیا تا به حال در حال نوشتن یک کتاب یا نویسنده مهمان در وبلاگ های دیگر هستید؟
من یک وبلاگ با همان اطلاعاتی که در آن بحث میکنم متمرکز هستم و واقعا دوست دارم برخی از داستانها / اطلاعات را به اشتراک بگذارم. میدانم
مخاطبان من ارزش کار شما را خواهند داشت. اگر حتی از راه دور علاقه مند هستید، به من ایمیل بزنید.
imvu hacks
دوشنبه 13 آذر 1396 09:08 ب.ظ
Hmm هر کسی که با تصاویر موجود در بارگذاری این وبلاگ مشکل دارد
من سعی می کنم بفهمم آیا یک مشکل در پایان من است یا اینکه این وبلاگ است.
هر گونه بازخوردی قابل تقدیر است.
Nintendo giveaway
چهارشنبه 8 آذر 1396 12:05 ق.ظ
ضرب و شتم شگفت انگیز! من می خواهم تا زمانی که وب سایت خود را تغییر می دهید، شاگردی کنم
چگونه می توانم برای یک وب سایت وبلاگ بسازم؟ حساب من به یک معامله قابل قبول کمک کرد.
من کمی از این پخش تلویزیونی به شما مفهوم روشن واضح داده ام
cam4 token generator cam4 token adder download
سه شنبه 7 آذر 1396 12:46 ق.ظ
این یک مقاله شگفت انگیز در حمایت از تمام وب است
بینندگان من از آن مطمئن خواهم شد.
are psychics real
سه شنبه 30 آبان 1396 09:06 ب.ظ
با درود! توصیه های بسیار مفید در این پست!
این تغییرات کوچکی است که مهمترین آنها را تولید می کند
تغییرات با تشکر برای به اشتراک گذاری!
std testing cost
پنجشنبه 18 آبان 1396 02:37 ق.ظ
نوشتن مقاله نیز یک هیجان است، اگر بعد از آن آشنا شوید، اگر بتوانید آن را بنویسید
دشوار است برای نوشتن
stds testing
یکشنبه 14 آبان 1396 04:15 ق.ظ
من این را می دانم اگر موضوعی نیست، اما من به دنبال ایجاد وبلاگ شخصی هستم و کنجکاو بودم که چه چیزی برای تنظیم شدن نیاز است؟
من فرض دارم یک وبلاگ مانند خود شما هزینه یک پنی بسیار گران است؟

من بسیار جالب نیستم، بنابراین من 100٪ مثبت نیستم.
هر گونه پیشنهاد و یا توصیه خواهد شد بسیار قدردانی. کودوس
best psychic medium reading
جمعه 12 آبان 1396 09:29 ب.ظ
وه، ساختار وبلاگ فوق العاده! تا چه مدت وبلاگ نویسی کرده اید؟
برای؟ شما یک نگاه وبلاگ ساده را انجام دادید. نگاه کلی شما
وب سایت فوق العاده است، به عنوان منظم به عنوان محتوای محتوا!
best psychic medium reading
پنجشنبه 11 آبان 1396 12:43 ق.ظ
همسر و همسرم در اینجا از دیگران گریختند
آدرس وب و فکر من نیز ممکن است همه چیز را چک کنید.
من دوست دارم آنچه را که می بینم اکنون دنبال می کنم. منتظر نگاه کردن به تو هستم
صفحه وب بارها و بارها
ask a psychic question
چهارشنبه 10 آبان 1396 07:20 ب.ظ
من اطلاعات مفیدی را که در مقالات خود ارائه می دهم دوست دارم.
من وبلاگ خود را نشانه گذاری میکنم و مجددا در اینجا بررسی خواهم کرد.
من کاملا مطمئن هستم که بسیاری از چیزهای جدید را در اینجا یاد می گیرم!
با آرزوی پیروزی برای آینده!
best medicare supplement plans
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:24 ب.ظ
وای! در نهایت من یک وب سایت از جایی که من توانایی آن را داشتم
واقعا اطلاعات ارزشمندی را در رابطه با مطالعه من به دست می آورم
و دانش.
How much can you grow from stretching?
شنبه 18 شهریور 1396 03:46 ق.ظ
Do you have any video of that? I'd love
to find out more details.
http://sonapellish.blog.fc2.com
جمعه 30 تیر 1396 10:37 ق.ظ
I'm gone to tell my little brother, that he should also visit this
webpage on regular basis to get updated from latest
gossip.
abusivesanity2790.jimdo.com
چهارشنبه 28 تیر 1396 07:27 ب.ظ
hey there and thank you for your information – I have definitely picked up something new
from right here. I did however expertise a few technical issues using this website, as I experienced to reload the web site
a lot of times previous to I could get it to load properly.
I had been wondering if your web host is OK? Not that I'm complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google
and could damage your quality score if advertising and marketing with Adwords.
Well I'm adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective
intriguing content. Make sure you update this again soon.
thinkablewhirlp31.snack.ws
چهارشنبه 28 تیر 1396 12:50 ب.ظ
Howdy! I simply wish to give you a big thumbs up for the
excellent information you have got right here on this post.

I am coming back to your website for more soon.
verdakolesnik.jimdo.com
چهارشنبه 28 تیر 1396 07:08 ق.ظ
I get pleasure from, result in I discovered just what I used to
be taking a look for. You've ended my four day long hunt!

God Bless you man. Have a great day. Bye
free std testing clinics near me
یکشنبه 4 تیر 1396 07:46 ب.ظ
چلیپا از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب اصل آیا واقعا نشستن درست با من پس از برخی از زمان.

جایی در سراسر پاراگراف شما در واقع موفق به من مؤمن اما
فقط برای کوتاه در حالی که. من هنوز کردم مشکل خود را با جهش در منطق و یک ممکن است را سادگی به پر
کسانی که معافیت. که شما در واقع که
می توانید انجام من را مطمئنا تا پایان در گم.
std testing near me
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 05:01 ق.ظ
بسیار core از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب در آیا
نه حل و فصل بسیار خوب با من پس از برخی از
زمان. جایی در سراسر جملات شما در واقع
موفق به من مؤمن متاسفانه فقط برای
while. من با این حال مشکل خود را با فراز
در منطق و شما خواهد را سادگی به پر همه کسانی معافیت.
که شما در واقع که می توانید انجام من
را قطعا بود تحت تاثیر قرار داد.
Vallie
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:40 ب.ظ
I think the admin of this website is really working
hard in support of his site, for the reason that here every data is quality based material.
http://rosauraentrikin.Jimdo.com/2015/06/25/hammer-toe-operations
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 11:26 ب.ظ
Hello my friend! I wish to say that this article is awesome, nice written and include almost all significant infos.
I would like to see more posts like this.
BHW
چهارشنبه 30 فروردین 1396 08:10 ب.ظ
Hi there! Quick question that's totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?
My website looks weird when browsing from my iphone4.
I'm trying to find a template or plugin that
might be able to fix this problem. If you have any suggestions, please share.
Appreciate it!
دبیرستانی کنکوری فرا
سه شنبه 1 اردیبهشت 1394 07:59 ب.ظ
دوست من سلام
وب عالی دارید خدا قوت خسته نباشید.
شما هم در این امر خداپسنده شریک باشید
سایت دبیرستانی کنکوری فرا با آدرس www.fera.ir جهت ارائه خدمات رایگان به دانش آموزان و دانشجویان این مرز و بوم دایر گردیده و همواره تلاش کرده ایم بهترین ها را تقدیم نماییم حال شما دوست گرامی با لینک کردن ما در وب خود در این امر خیر سهیم باشید.
همچنین ما به صورت ماهانه لیست وبلاگ هایی رو که ما رو لینک می کنند به هزاران کاربرمون ارسال می کنیم تا بازدید شما افزایش یابد
با سپاس فرآوان--------
تشریفات نورافشان
دوشنبه 10 فروردین 1394 10:52 ق.ظ
تشریفات نورافشان اجرای مراسم نورافشانی وآتش بازی حرفه ای در سراسر کشور

فروش لوازم بی خطر آتش بازی زمینی وهوایی .سرد وگرم مناسب برای محیط های باز وبسته ویژه 4شنبه سوری.

www.norafshani.com مجری نورافشانی افتتاح شعب شرکت DAEWOO کره در ایران،لیگ برتر هندبال بانوان وآقایان ،لیگ کشتی،دهه فجر93 دربیش از 20نقطه ایران وصدها پروژه نورافشانی کشوری دیگر.

www.norafshani.com نورافشانی زمینی وهوایی اجرای زیباترین و به روز ترین افکت های نور افشانی و آتش بازی . انواع نور افشانی سرد ، نورافشانی گرم و نور افشانی هوایی اجرای نورافشانی ویژه جشنهای خصوصی ،عقد وعروسی ،اعیاد ملی ومذهبی،جشنهای رونمایی،افتتاح فروشگاه های وفست فودها،افتتاحیه واختتامیه مسابقات ورزشی و...

www.norafshani.com اجرا وفروش در سراسر کشور وبه صورت متمرکز درتهران، کرمان.اصفهان،یزد،زاهدان،هرمزگان،شیراز،مشهد و...

www.norafshani.com 09129305985 09140493521
دفتر مرکزی: تهران برای بازدید از نمونه کارها به سایت مراجعه فرمایید www.norafshani.com آدرس اینستاگرام https://instagram.com/norafshani

***************

این پیام توسط سیستم ارسال اتوماتیک سایت آی الکسا ارسال شده است
www.iAlexa.ir
سارینا جوووووووون
شنبه 1 فروردین 1394 08:16 ب.ظ
دعوتت میکنم وبلاگت توی وبلاگ های پربازدید و باحال ثبت کنی

من خودم امتحان کردم بازدیدم رفت بالا

یه سر بزن پشیمون نمیشی

http://undone.rozblog.com
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر